Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2011

dyziofix
15:32

April 15 2011

dyziofix
21:52
7558 6bef 500
Reposted fromczerski czerski

November 26 2010

dyziofix
22:30

November 23 2010

dyziofix
13:16

November 19 2010

dyziofix
13:47
6060 b943
Gniewomir Rokosz - Kuczyński ma córkę Świetlanę Natalię Irinę Stanisławę, urodzoną w 1999, ochrzczoną w Drohiczynie - historycznej stolicy Podlasia - w dniu 10 czerwca 1999 przez Legata Papieskiego, Jego Eminencję ks. Kazimierza Kardynała Świątka z Mińska na Białorusi, w trakcie Mszy św. po Nabożeństwie Ekumenicznym z udziałem Jego Świątobliwości Ojca św. Jana Pawła II oraz urodzonego 20.X.2000 syna Warcisława Wiktoryna Ottona Macieja, ochrzczonego przez Jego Eminencję Ks. Józefa Kardynała Glempa Prymasa Polski w dniu 2 lutego 2001. Najmłodszym dzieckiem jest Klara Benedykta Ewa Izabella Helena ur. 24. czerwca 2006, ochrzczona w Kuczynie na Podlasiu 11. czerwca 2007 przez Ich Ekscelencje Księży Biskupów Antoniego Dydycza Ordynariusza Drohiczyńskiego, Stanisław Stefanka Ordynariusza Łomżyńskiego oraz Tadeusza Bronakowskiego Sufragana Łomżyńskiego.
Reposted fromczerski czerski

November 10 2010

dyziofix
14:34
Reposted byremalifnelfpomagiertapdingoreloveutionmaraskowabuttscratcher

November 08 2010

dyziofix
16:56
0038 90a7
Reposted bykokolokoskulldiscobuttscratcher

November 07 2010

dyziofix
19:40
dyziofix
14:15
1544 0cc8 500
Reposted fromczerski czerski

November 03 2010

dyziofix
23:18
dyziofix
22:44
5859 888c 500
Jarmułki / yarmulkes (kippot)
dyziofix
22:32
Reposted bydeepfrozenpizzapierobwasripped
dyziofix
13:52

November 01 2010

dyziofix
13:54
7588 5d74
Reposted fromczerski czerski
dyziofix
12:32

October 30 2010

dyziofix
12:07

October 28 2010

dyziofix
11:34
dyziofix
11:04

October 27 2010

dyziofix
14:46
Reposted byverschwoererveavictis

October 26 2010

dyziofix
15:13
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl